หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ค. 2565

| 4,035 view

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

ENTประกาศ_นบท-02

 

หลักการและเหตุผล

นักบริหารการทูตเป็นผู้มีบทบาทและภารกิจในฐานะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านการทูตการต่างประเทศอันเป็นสากลของนักการทูตทั่วโลกแล้ว ยังจะต้องมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ศักยภาพในการบริหาร นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานในแนวใหม่ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นตามบริบทและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรนักบริหารการทูตนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมและสร้างความรู้ ทักษะ และทัศนคติดังกล่าวให้กับผู้บริหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

วันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 (รวม 8 สัปดาห์) อบรมทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.00 น. อบรมแบบผสมผสาน

1. ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งนักการทูตชำนาญการพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Head of Chancery (HOC) ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบให้เทียบระยะเวลา การปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ โดยสามารถนำระยะเวลาที่ทำหน้าที่ HOC ดังกล่าวมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด เพื่อให้มีระยะเวลาโดยรวมไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม

2. บุคคลภายนอก เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม

* จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
* จะต้องไม่เป็นผู้ที่สําเร็จการฝึกอบรมหรือกําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดย สํานักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่สํานักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 100,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและศึกษาดูงานในประเทศ)

* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากจังหวัดต้นทาง อาทิ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักระหว่างการอบรม

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่ 8 - 28 มิถุนายน 2565

 

 

 

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (รูปแบบไฟล์ .JPG)
2. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ/หรือหัวหน้าหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc
3. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
5. คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษาราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ)
6. สำเนาโครงสร้างของหน่วยงานระดับกรมในปีปัจจุบัน (เฉพาะหน่วยงานภายนอก)
7. สำเนาโครงสร้างของหน่วยงานระดับกรมในปีที่นับระยะเวลารักษาราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการ (เฉพาะหน่วยงานภายนอก)
8. กรอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study - IS) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม file-pdf file-doc 

หมายเหตุ : การส่งใบสมัคร หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันฯ กำหนด

การชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม  new01
- แบบนำส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน file-pdf file-doc new01
- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 file-pdf new01
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 แบบที่ 1 file-pdf
- หนังสือเวียนแจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 แบบที่ 2 file-pdf
- รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 file-pdf
- แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม file-pdf
- แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (เฉพาะหน่วยงานภายนอก) file-pdf file-doc
- ข้อแนะนำการเขียนเพื่อจัดทำข้อเสนอรายงาน (IS) file-pdf

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
นางสาวชไมพร ตันติเวสส โทรศัพท์ : 08 1920 0090
นางสาวนิตยา สุพงศ์พาณิช โทรศัพท์ : 08 8570 5783