การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2564

การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2564

23 เม.ย. 2564

173 view

                   วันที่ 22 เมษายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2564 (เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์) โดยมีนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดการอบรมและชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของกระทรวงฯ การปรับตัวในช่วงการเป็นข้าราชการแรกเข้า แนวคิดและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองตลอดชีวิตราชการ

                   การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                    ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ 2 สายงาน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยเป็นข้าราชการสายงานการทูตที่เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงฯ จำนวน 3 คน และข้าราชการสายสนับสนุนทั้งที่ออกประจำการและไม่ออกประจำการ จำนวน 34 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ