Placement Test

Placement Test

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 39,242 view

การทดสอบภาษาอังกฤษ : Placement Test สำหรับหน่วยงาน และ Bill Payment

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประเภท Placement Test เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ภายในของหน่วยงาน เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การแบ่งกลุ่มจัดอบรมภาษาอังกฤษ

 

Placement Test

1. จัดสอบทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. (ยกเว้นวันยุดนักขัตฤกษ์)

    - วันอังคารที่ 1 และ 2 ของเดือน สำหรับหน่วยงานที่สมัครสอบ 50 รายขึ้นไป 

    - วันอังคารที่ 3 และ 4 ของเดือน สำหรับหน่วยงานที่สมัครสอบน้อยกว่า 50 ราย

2. สอบเฉพาะทักษะการอ่านและทักษะการฟัง

3. ในแต่ละรอบ รับสมัครผู้สอบได้ 200 ราย

4. ผลการทดสอบเป็นร้อยละ (รวมทั้ง 2 ทักษะ) ซึ่งหน่วยงานจะได้รับผลสอบในภาพรวม 

    (ไม่มีใบรับรองผลเป็นรายบุคคล) ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันสอบ

5. ผลการทดสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ Placement Test

Placement

 

การสมัครสอบ Placement Test ต้องดำเนินการโดยหน่วยงาน ดังนี้   

1. ติดต่อจองวันสอบ โดยขอให้ดำเนินการจองวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ที่ คุณพิสิษฐ์ฯ โทรศัพท์หมายเลข 0 2203 5000 ต่อ 47009

2. หน่วยงานทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถาบันการต่างประเทศฯ ให้จัดการทดสอบ Placement Test บุคลากรในสังกัด จำนวน ....... ราย ในวันที่ ....... สามารถแจ้งรายชื่อผู้สอบมาพร้อมกัน หรือแจ้งรายชื่อผู้สอบในภายหลัง (ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์) หากหน่วยงานแบ่งการทดสอบเป็นหลายรอบ ขอให้ในแต่ละรอบมีจำนวนผู้สอบไม่น้อยกว่า 10 ราย

3. กรณีที่หน่วยงานต้องการสอบทั้งหน่วยงาน (เกิน 200 ราย) ภายในวันเดียวกัน  สามารถเพิ่มรอบสอบในช่วงบ่ายหรือเพิ่มวันสอบวันอื่นในสัปดาห์เดียวกันได้

4. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ รายละ 300 บาท

5. ชำระเงินที่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้ Bill Payment (Company Code – 91912) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ชำระเงินต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ (ในกรณีชำระผิดวิธีหรือผิดบัญชี ผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้) 

6. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่ fax 0 2143 9326    

 

การเข้าสอบ

  1. สอบทุกวันอังคาร  เวลา 09.00 - 12.00 น.
  2. ลงทะเบียนเข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผู้สอบต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน
  3. เชิญเข้าห้องสอบประมาณเวลา 08.50 น. 
  4. อุปกรณ์ ดินสอดำ 2B และยางลบ (ผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง)
  5. แต่งกายสุภาพ
  6. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ ปากกา เครื่องดื่ม กระเป๋าใบใหญ่ เข้าห้องสอบ (มีล็อคเกอร์ให้ฝากสิ่งของ)
  7. ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 09.30 น. หากเลยเวลาดังกล่าวถือว่า ขาดสอบ
  8. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบสอบ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี

สถานที่สอบ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ทิศตะวันออก 

ประตู 1 ชั้น 7 - (ลิฟท์ E2) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

---------------------------------------------------

 

menu-placement-1_1 menu-placement-2 menu-placement-3