sufficiency_economy-05 website_zone-20200429-115050-499758893   icon-mfaนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรื่องเด่นประจำวัน ดูทั้งหมด
นาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยือนสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ให้การต้อนรับ และพบหารือกับ นาง Orna Sagiv เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมทางการทูต แนวทางการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการสอบคัดเลือกและฝึกอบรมนักการทูตแรกเข้า รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯดูทั้งหมด
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัว

31 พ.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course - OCC) ประจำปีงบประมาณ 2565

11 เม.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course: ILC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 ก.พ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

19 ม.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

13 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด

covid19