ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

12 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 17

9 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

3 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 17

1 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

11 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2566

7 เม.ย. 2566

ประกาศงดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ในปี 2566

28 มี.ค. 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ

2 มี.ค. 2566