ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศสถาบันฯ

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

24 ก.ค. 2566

Vacancy for a full time english instructor

19 ก.ค. 2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา

17 ก.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ราย

24 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) ประจำปี 2566

8 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course - ILC) ประจำปี 2566

19 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

12 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 17

9 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

3 พ.ค. 2566