ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมคนขับ รวมค่าเชื้อเพลิงและทางด่วน จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "A Diplomatic History of Thailand" ของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบทความเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศของไทยจากมุมมองของภาควิชาการ จำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบทความเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศของไทยจากมุมมองของภาควิชาการ จำนวน 5 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเรื่่อง "Thai Diplomacy: In Converstion with Tej Bunnag" ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) เพื่อติดตั้งบริเวณโถงอาคารภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อมูลหนังสือลง Microsoft Word เพื่อจะทำต้นฉบับการจัดพิมพ์หนังสือของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ค. 2565