DIFA TES

DIFA TES

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2563

| 56,874 view

                สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐในแต่ละสาขาด้วยการเป็น ศูนย์กลางการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของข้าราชการไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรในองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐที่จะรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยในหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศและในองค์กรระหว่างประเทศ และเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (Language Allowance) ตลอดจนเพื่อประกอบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร

                DIFA TES: มิติใหม่แห่งการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจไทย

                สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการดำเนิน “โครงการพัฒนาข้อสอบ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills” หรือ DIFA TES เพื่อยกระดับข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้มีมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2553 โดยมีกระบวนการพัฒนาข้อสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน รวมถึงมีกระบวนการทดลองใช้ข้อสอบ (Trial Test) ที่คณะทำงานพัฒนาขึ้นใหม่ทุกชุด/เรื่อง กับกลุ่มตัวอย่างหลากหลายสาขาอาชีพ (ทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ) เพื่อนำผลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติและค่าความเที่ยง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 350 ครั้ง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 10,000 ราย 

                DIFA TES เป็น English proficiency test ที่มีคุณภาพทัดเทียมข้อสอบระดับสากลทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลกและมีผลงานในการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษให้กับ 29 ประเทศทั่วโลก

                DIFA TES ได้รับความเชื่อมั่นว่า เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการพัฒนาที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากการนำเสนอผลงานของคณะทำงานออกข้อสอบต่อที่ประชุมนานาชาติ “The 35th Annual Language Testing Research Colloquium 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 130 ประเทศ

                DIFA TES: CEFR มาตรวัดระดับความสามารถทางภาษา

                DIFA TES เป็นข้อสอบเพียงชุดเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการไทย ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for Language – CEFR สำหรับการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)  ซึ่งวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ 5 ระดับ ดังนี้

01

 

DIFA TES: การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ

·       ผู้สอบจะต้องเป็นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระในกำกับของรัฐ

·       ผู้สอบจะต้องสอบทักษะการอ่านและทักษะการฟังควบคู่กันเสมอ สำหรับทักษะการเขียนและทักษะการพูดนั้น สามารถเลือกสอบได้ตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนหรือหน่วยงานกำหนด

·       ผู้ที่มีผลสอบระดับ B2 ในทักษะการอ่าน และระดับ B2 ในทักษะการฟัง ที่สอบในคราวเดียวกัน จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบทักษะการเขียนและทักษะการพูด

·       การสมัครสอบใหม่ในทักษะเดิม จะต้องมีระยะเวลาห่างจากการสอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

DIFA TES: การยอมรับและการใช้ผลสอบ

วัตถุประสงค์

ตัวอย่างหน่วยงาน

สำหรับการสมัครรับทุนรัฐบาลไทยและทุนรัฐบาลต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับโครงการพิเศษและหลักสูตรพัฒนาข้าราชการพลเรือน เช่น โครงการข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  ทุนตามความต้องการของกระทรวง/กรม

สำนักงาน ก.พ.

สำหรับการคัดเลือกผู้แทนไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศและประจำองค์การระหว่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ

สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทุนฝึกอบรม/ดูงาน ทั้งในประเทศและในต่างประเทศของหน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การไฟฟ้า การประปา ฯลฯ

สำหรับชาวต่างชาติที่สมัครรับทุนรัฐบาลไทย/ทุนรัฐบาลต่างประเทศเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำหรับทุนปฏิบัติงานวิจัย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับกรณีปัจจัยกำหนดเงินเดือน (ความสามารถทางภาษา)

กระทรวงการต่างประเทศ

 

DIFA TES : การสมัครสอบและค่าธรรมเนียม

                ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสอบ ปฏิทินการสอบ ตัวอย่างข้อสอบ การสมัครสมาชิก และ สมัครออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ https://difa-tes.mfa.go.th

 

ทักษะที่สอบ

ค่าธรรมเนียม (บาท)

การอ่านและการฟัง

1,500

การเขียน

1,500

การพูด

1,500

 

DIFA TES: สถิติผู้เข้าสอบ DIFA TES

                สถาบันการต่างประเทศฯ เริ่มใช้ข้อสอบ DIFA TES ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ในทุกเดือนจะมีการจัดสอบทักษะการอ่านและการฟัง 2 ครั้ง สอบทักษะการเขียน 1 ครั้ง และสอบทักษะการพูด 1 ครั้ง และตั้งแต่เริ่มใช้ข้อสอบ DIFA TES ถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2562) มีบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ สมัครเข้ารับการทดสอบแล้ว กว่า 3,100 ราย       

 

ตัวอย่างข้อสอบ

---------------------------------------------------

 

link-to-difates