กิจกรรมจิตอาสา

โครงการจิตอาสาของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

30 ต.ค. 2566

โครงการจิตอาสาของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562

6 พ.ย. 2562

กิจกรรมจิตอาสาหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2558

13 พ.ย. 2558

กิจกรรมจิตอาสานักการทูตและข้าราชการแรกเข้า ปี 2557

23 ก.ย. 2558

กิจกรรมจิตอาสา หลักสูตรข้าราชการสายสนับสนุนบรรจุใหม่กระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

23 ก.ย. 2558