การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2564

การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2564

1 พ.ย. 2564

1,088 view

                   เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2564 โดยมีนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เปิดการอบรมและชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นข้าราชการ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานของกระทรวงฯ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ

                   การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมแบบ onsite ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายลง และเป็นไปตามมาตรการของทางภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                    ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการสายงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยเป็นข้าราชการสายงานการทูตที่เป็นนักเรียนทุนของกระทรวงฯ จำนวน 1 คน และข้าราชการสายสนับสนุนปฏิบัติงานในประเทศ จำนวน 19 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ