การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566

การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มี.ค. 2566

| 86 view

               เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2566 โดยมีนางต้องฤดี มากบุญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและความคาดหวังของผู้บริหารปัจจุบัน” โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ ให้เป็น “มืออาชีพ” ในงานของตนเอง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ และบุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการทำงาน และการเติบโตก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

               ก่อนเปิดการอบรม นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวปฐมนิเทศและชี้แจงเกี่ยวกับการอบรม ความเป็นมาของหลักสูตร เนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของ การฝึกอบรม รวมถึงภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ

               การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2566 เป็นการอบรมแบบ on-site มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการสายงานต่าง ๆ ทั้งที่ออกประจำการและที่ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ (Home-based) จำนวนทั้งสิ้น 41 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ