การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2565

การจัดอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 382 view

                   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2565 โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ปฐมนิเทศและเปิดการอบรม รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นข้าราชการ วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานของกระทรวงฯ โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติงาน ที่เกื้อหนุนกันในทุกสายงาน การสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน และแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่าง ๆ ของกระทรวงฯ

                   การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 16 กันยายน 2565 เป็นการอบรมแบบ onsite มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้ข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและหน้าที่ของตนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน ปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดี ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเบื้องต้น และเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                    ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการสายงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ แบบไม่ออกประจำการ (Home-based) จำนวน 24 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ