การนำเสนอผลการศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563

การนำเสนอผลการศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563

8 ม.ค. 2564

108 view

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการนำเสนอผลการศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ของนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงาน กปร. ในการจัดเส้นทางการศึกษาและประสานงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว (ริเริ่มดำเนินการในปี 2560) ซึ่งครั้งนี้ได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ลงพื้นที่ศึกษางานรวม 4 เส้นทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 วัน ก่อนการนำเสนอ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กำกับดูแลงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวเปิดและให้การต้อนรับนางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มาร่วมรับฟังการนำเสนอ

                   ในช่วงการนำเสนอนักการทูตแรกเข้ากระทรวงฯ สรุปผลที่ได้จากการไปศึกษางานโดยครอบคลุมในประเด็นที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่และความประทับใจที่มีต่องานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น และการที่จะรับสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในฐานะข้าราชการรุ่นใหม่ รวมทั้งเผยแพร่ขยายผลไปยังสาธารณชนต่อไป และในช่วงท้ายการนำเสนอสถาบันการต่างประเทศฯ ได้เรียนเชิญผู้บริหารและผู้แทนจากสำนักงาน กปร. รวมทั้งผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ข้อเสนอแนะ / แง่คิดเพื่อการนำไปปรับใช้สำหรับการปฏิบัติราชการในฐานะข้าราชการของไทยและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายชัยณรงค์ฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้กล่าวสรุปผลการเรียนรู้และปิดการนำเสนอ

                   การศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่ได้เห็นและสัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ได้เข้าใจความสำเร็จของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมทั้งแนวทางการประพฤติและปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพัฒนาดังกล่าวในโอกาสอันควรต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ