การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Leadership and Character in Uncertain Times”

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Leadership and Character in Uncertain Times”

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2566

| 361 view

               เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Leadership and Character in Uncertain Times” (ความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพของผู้นำท่ามกลาง ความไม่แน่นอน) ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ซึ่งได้รับทุนจากทุนเกษมสโมสรประจำปี 2566 ให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Harvard Kennedy Executive Education มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐ เอกชน แวดวงวิชาการ และสื่อมวลชนกว่า 80 คน

              การบรรยายเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับและแนะนำโดยนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จากนั้นวิทยากรได้บรรยายถึงนิยามของคำว่า “ผู้นำ” ประเภทของผู้นำ คุณลักษณะที่ผู้นำควรมี ความแตกต่างระหว่างผู้นำในอดีตและปัจจุบัน ปัญหาและความท้าทาย รวมถึงได้ หยิบยกตัวอย่างบุคคลสำคัญระดับโลกเป็นกรณีศึกษา

               การบรรยายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Knowledge Sharing)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ส่งเสริมให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยเฉพาะการสร้างค่านิยมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ