การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Wine Tasting: Art of Pairing Wine with Thai Cuisine”

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Wine Tasting: Art of Pairing Wine with Thai Cuisine”

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2566

| 95 view

          การปฏิบัติภารกิจของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อไปประจำการในต่างประเทศนอกจากความสามารถด้านวิชาการและความรู้รอบตัวแล้ว ยังต้องมีทักษะในการเข้าสังคม และการจัดเลี้ยง ในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย การเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเมนูอาหารพร้อมทั้งเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ประเภทต่าง ๆ ในฐานะเครื่องมือทางการทูต ทั้งในการเข้าสังคม การเป็นหัวข้อสนทนา หรือกระทั่งการใช้เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยชูรสให้กับอาหารไทย ซึ่งเป็น Soft Power ที่สำคัญของไทย จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเห็นความสำคัญ ในการนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้ร่วมกับกรมพิธีการทูตจัดการบรรยายพิเศษเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ภายใต้โครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Knowledge Sharing)” ในหัวข้อ “Wine Testing : Art of Pairing Wine with Thai Cuisine” โดยมีนางสาววรรณกร วัฒศรีสวัสดิ์ Event and Training บริษัท Bangkok Beers & Beverages จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง การต่างประเทศ เกี่ยวกับไวน์ประเภทต่าง ๆ คุณลักษณะที่สำคัญ เช่น กลิ่นและรสของไวน์ รวมถึงการเลือกไวน์ให้เข้ากับโอกาส และอาหารรสชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งมีความโดดเด่นเฉพาะตัว

          โอกาสนี้ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ได้กล่าวเปิดการบรรยายโดยเน้นย้ำว่า การจัดเลี้ยงอาหารไทย เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของภารกิจทางการทูต เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายและความรู้สึกที่ดีให้กับผู้มาเยือน ซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศการเจรจา หรือการติดต่อที่ดีในอนาคต การเลือกไวน์ที่เหมาะสมในการจัดเลี้ยงอาหารไทยจะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้สึกประทับใจได้อย่างมาก

          โครงการ DVIFA Knowledge Sharing มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงฯ สร้างทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ หรือที่เรียกว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Leaning) และเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนากระทรวงฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) โดยโครงการจะมีการสลับสับเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายที่เป็นประโยชน์ให้กับข้าราชการและบุคลากรในกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ