การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) amidst the COVID-19 Pandemic”

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Sufficiency Economy Philosophy (SEP) amidst the COVID-19 Pandemic”

10 มิ.ย. 2564

35 view

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถาบันการทูตสาธารณรัฐคอซอวอ จัดการบรรยายออนไลน์หัวข้อ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) amidst the COVID-19 Pandemic โดยมีนายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีสถาบันการต่างประเทศฯ และ นาย Sabri Kicmari ผู้อำนวยการสถาบันการทูตสาธารณรัฐคอซอวอ ร่วมกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรรยาย ซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนของสาธารณรัฐคอซอวอ จำนวนประมาณ 35 คน โดยภายหลังการบรรยาย นาย Kreshnik Ahmeti รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคอซอวอได้กล่าวสรุปและขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนการจัดบรรยาย  ซึ่งสำเร็จด้วยดี

            การบรรยายแบ่งเป็นสองหัวข้อ ได้แก่ (1) Sufficiency Economy Philosophy (SEP) amidst the COVID-19 Pandemic บรรยายโดย ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ และ (2) Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model บรรยายโดย ดร. ปฤณัต อภิรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ BCG Economy Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุ่งสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ  

            การบรรยายฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ และสถาบันการทูตสาธารณรัฐคอซอวอ ลงนามเมื่อปี 2560 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองประเทศ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัยด้านการทูตและการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ