การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

19 ต.ค. 2563

212 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการ ในต่างประเทศ ระดับอัครราชทูต รองกงสุลใหญ่ อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ “บทบาทคู่สมรสกับการสนับสนุนงานราชการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามไปประจำการในต่างประเทศ” โดยนางนฤมล สิงหเสนี และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ “มรรยาทสังคม การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เทคนิคการสนทนา และการแต่งกายสำหรับคู่สมรส” โดยนางยุพดี บุนนาค มีวัตถุประสงค์เพี่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่สมรสที่จะออกประจำการ ในฐานะคู่สมรสของตัวแทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ