การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

1 มิ.ย. 2564

65 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2564  ดังนี้ (1) หลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับรองกงสุลใหญ่และอัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำปี 2564 และ (2) หลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ “บทบาทคู่สมรสกับการสนับสนุนงานราชการในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมในการติดตามไปประจำการ” โดย (1) นางนุชนารถ วะสีนนท์ (2) นางกฤติกา ทองประเสริฐ และ (3) นางเนตรยา  ใช้ไววิทย์ และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 - 16.00 น. ในหัวข้อ “มรรยาทสังคม การเข้าร่วมงานเลี้ยง และการแต่งกาย” โดย (1) นางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ และ (2) นางกรองแก้ว สันตะบุตร มีวัตถุประสงค์เพี่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการในต่างประเทศ ทั้งในฐานะคู่สมรสของผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย ซึ่งคู่สมรสได้รับความรู้ความเข้าใจ ทั้งจากการบรรยาย การแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างรอบด้าน โดยมีคู่สมรสของทั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ และจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 39 คน 

               การบรรยายในครั้งนี้ดำเนินการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ