การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

การบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

29 ต.ค. 2563

224 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการบรรยายสำหรับคู่สมรสของข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรข้าราชการไประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในหัวข้อ “บทบาทคู่สมรสกับการสนับสนุนงานราชการในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมในการติดตามไปประจำการ” โดย (1) นางนุชนารถ วะสีนนท์ และ (2) นางกฤติกา ทองประเสริฐ และวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในหัวข้อ “มรรยาทสังคม การเข้าร่วมงานเลี้ยง และการแต่งกาย” โดย (1) นางจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ และ (2) นางกรองแก้ว สันตะบุตร โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเตรียมความพร้อมให้แก่คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการในต่างประเทศ ในฐานะคู่สมรสของผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย ซึ่งคู่สมรสได้รับความรู้ความเข้าใจ ทั้งจากการบรรยาย การแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์อย่างรอบด้าน และการฝึกภาคปฏิบัติกับวิทยากร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ