การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)”

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)”

8 พ.ย. 2564

164 view

               เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว

               การบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (1) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) (2) การผลักดันให้ BCG เป็นกรอบแนวคิดในการทำงานของไทย ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และประชาสัมพันธ์กรอบแนวคิดดังกล่าวในเวทีโลก และ (3) การดึงดูดความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ผ่านการส่งเสริม BCG เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศเพื่อให้สานต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวในประเทศที่ตนจะไปประจำการต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ