การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Digital Diplomacy: Kosovo’s Best Practice”

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Digital Diplomacy: Kosovo’s Best Practice”

11 พ.ค. 2564

92 view

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับสถาบันการทูตแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ จัดบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Digital Diplomacy: Kosovo’s Best Practice” โดยมีนาง Ulpiana Lama อุปทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย นาย Sami Kastrati และนาย Enis Xhemaili ผู้เชี่ยวชาญด้านการทูตดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ เป็นผู้บรรยาย และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทยเข้าร่วมฟังจำนวนประมาณ 50 คน

          การบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของคอซอวอในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การทูตดิจิทัลคอซอวอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์ของคอซอวอให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนของคอซอวอในการใช้ประโยชน์จากช่องทางต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์

          การจัด “Digital Diplomacy: Kosovo’s Best Practice” เป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศฯ และสถาบันการทูตแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ ลงนามเมื่อปี 2560 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนานักการทูต และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยระหว่างไทยและคอซอวอ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ