การบรรยายในหัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์ COVID-19” โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบรรยายในหัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์ COVID-19” โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7 ต.ค. 2563

261 view

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการบรรยายในหัวข้อ “อนาคตการท่องเที่ยวไทยภายหลังสถานการณ์ COVID-19” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรเสริมความรู้และทักษะการบริหารงานของข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ประจำปี 2563 และหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ประจำปี 2563 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่ประจำการที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก รวมถึงข้าราชการกระทรวงฯ ที่สนใจ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) ด้วย

          ในช่วงการบรรยาย นายวีระศักดิ์ฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวของไทย และความสำคัญของการบูรณาการการดำเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของไทยไปในทิศทางเดียวกัน หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ควรให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยระยะยาว (long-stay tourists) และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ (Wellness Industry) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง ด้านการแพทย์ (Medical Hub) ต่อไป

          หลังจบการบรรยาย นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายวีระศักดิ์ฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าอบรมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ