การประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 ที่กรุงอาบูดาบี

การประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 ที่กรุงอาบูดาบี

19 พ.ย. 2564

206 view

               เมื่อวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2564 นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณบดีสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 47 (International Forum on Diplomatic Training (IFDT): The 47th Annual Meeting of Deans and Directors of Diplomatic Academies and Institute of International Relations) ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Anwar Gargash Diplomatic Academy (AGDA) กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ และมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และนักวิชาการด้านการทูตและการต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ ประมาณ 50 คน จาก 30 ประเทศ เข้าร่วม

               การประชุมฯ เน้นการอภิปรายเกี่ยวกับทิศทาง/แนวทางการพัฒนานักการทูตใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) อนาคตทางการทูตภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 2) สตรีและการทูต 3) การทูตดิจิทัล 4) สถานการณ์ในอัฟกานิสถาน: ความล้มเหลวของยุทธศาสตร์? 5) การปกครองระหว่างประเทศ และ 6) ข้อตกลงสันติภาพ “Abraham Accords” โดยมีผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศ และสถาบันทางวิชาการจากประเทศต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

               ในช่วง IFDT Bazaar นายอสิฯ ได้นำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดอบรมในรูปแบบ online/hybrid ตลอดจนแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนานักการทูตของสถาบันการต่างประเทศฯ และได้หารือกับผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมด้านการทูตและการต่างประเทศจากประเทศต่าง ๆ อาทิ Foreign Service Training Institute (FSTI) ของญี่ปุ่น, Center for Education and Training (CET) ของอินโดนีเซีย และ Centre for Political and Diplomatic Studies (CPDS) เพื่อแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ ได้หารือกับคณะกรรมการบริหารการประชุมฯ เรื่องการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IFDT ครั้งที่ 49 ในปี 2566 (ค.ศ. 2023) ของสถาบันการต่างประเทศฯ

               การประชุมฯ จัดขึ้นควบคู่กับงาน 2020 Dubai Expo ที่นครดูไบ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงาน ตลอดจนการแสดงและนิทรรศการของประเทศต่าง ๆ รวมถึงจากประเทศไทยด้วย

               การประชุมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติการต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางและนวัตกรรมในการฝึกอบรมนักการทูตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ