การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและงานการทดสอบ

การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและงานการทดสอบ

28 ก.ย. 2563

251 view

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการจัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและงานการทดสอบ โดยมี นางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถาบันการต่างประเทศฯ อาจารย์ประจำชาวต่างประเทศ และอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมรวม 25 คน การประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศฯ กับคณะอาจารย์ชาวต่างประเทศ (2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคาดหวังของผู้บริหารกระทรวงฯ ในการพัฒนาบุคลากร และทิศทางการดำเนินงานของสถาบันการต่างประเทศฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3) เลี้ยงอำลาข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 และข้าราชการที่จะโอนย้ายไป รับราชการในส่วนภูมิภาค และ (4) ต้อนรับและแนะนำข้าราชการสายการทูตในระดับที่ปรึกษา (นางสาวสุรัชญา พลาวงศ์ และนางสาวศิรวดี งามวิเศษชัยกุล) ซึ่งย้ายมาร่วมปฏิบัติงานที่สถาบันการต่างประเทศฯ 

          การประชุมสัมมนาฯ ข้างต้นประสบผลสำเร็จ โดยนับเป็นโอกาสดีที่สถาบันการต่างประเทศฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานฝึกอบรมภาษาอังกฤษและงานการทดสอบจากผู้ปฏิบัติงานจริงในด้านการเรียน การสอน และการทดสอบ อีกทั้งเป็นการสร้างความใกล้ชิด และเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารอันดีระหว่างบุคลากรของฝ่ายต่าง ๆ ของสถาบันการต่างประเทศฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ