การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2565

| 158 view

           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และภารกิจทีมประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการวางตนของผู้แทนไทย รวมทั้งแนวทางการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจทีมประเทศไทย

           นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รายงานประธานในพิธีและชี้แจงผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ เนื้อหาและรูปแบบของการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทยเสริมองค์ความรู้และทักษะเพื่อการปฏิบัติงานทางการทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศประจำการ นโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ในการบริหารสำนักงานในต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วย (1) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 49 คน (2) ข้าราชการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 คน และ (3) คู่สมรสที่จะติดตามไปประจำการ 14 คน

           อนึ่ง การฝึกอบรมข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ เป็นไปตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ  พ.ศ. 2552 ข้อ 10 และข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปดำรงตำแหน่งประจำการในต่างประเทศ และคู่สมรส พ.ศ. 2554

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ