การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2565

การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 657 view

              เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการประจำการในต่างประเทศ พร้อมทั้งคู่สมรส ประจำปี 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย และการบูรณาการภารกิจทีมประเทศไทย” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับ (1) บทบาทและหน้าที่การเป็นผู้แทนไทย (2) ภารกิจทีมประเทศไทย และ (3) ข้อคิดในการทำงานในต่างประเทศ

              ก่อนเปิดการอบรม นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวรายงานต่อประธานและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และรูปแบบของการฝึกอบรม โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและตัวแทนประเทศไทย

              หลักสูตรฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 8 วันทำการ) โดยในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวนทั้งสิ้น 97 คน ประกอบด้วยข้าราชการจาก (1) สำนักงาน ก.พ. (2) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (4) กระทรวงกลาโหม (กรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารเรือ และกรมข่าวทหารอากาศ) (5) กระทรวงการคลัง (6) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) (7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ (8) กระทรวงแรงงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ