การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และการทูตไทย ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และการทูตไทย ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2567

| 586 view
               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567 ทำกิจกรรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ใน 2 กิจกรรม ดังนี้
 
              การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสื่อสารในองค์กร: เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น” ที่โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการแรกเข้าได้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของคนประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมการทำงาน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อประโยชน์ในการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกันผ่านกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อร่วมกันวางแผน/แก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายอีกด้วย
 
               การศึกษาดูงานในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การทูตไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์” ที่จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะข้าราชการแรกเข้าได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ การเจริญสัมพันธไมตรีด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่าง ๆ การนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในประเทศไทยครั้งแรก การเข้ามาของชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมทั้งเรื่องราวของคอนสแตนตินฟอลคอน และนางมารี กีมาร์ เดอ ปีนา ที่บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โดยมี รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ