การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับ นาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสถาบัน Mathias Corvinus Collegium Academy ของฮังการี

การพบหารือระหว่างผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกับ นาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสถาบัน Mathias Corvinus Collegium Academy ของฮังการี

15 ม.ค. 2565

37 view

               เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้พบหารือกับนาย Sándor Sipos เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนสถาบัน Mathias Corvinus Collegium Academy (MCC) ของฮังการี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน และนักศึกษา 7 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน MCC มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนในประเทศที่มาเยือน

               นางฐิติพรฯ ได้กล่าวแนะนำสถาบันการต่างประเทศฯ ให้แก่ฝ่ายฮังการีทราบถึงบทบาทและภารกิจของสถาบันการต่างประเทศฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาบุคลากรทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศของไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน MCC ของฮังการี ในฐานะสถาบันศึกษาเอกชนชั้นนำของฮังการีที่ก่อตั้งมานานกว่า 25 ปี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

               สถาบัน MCC ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก และ post-doctorate โดยจุดมุ่งหมายของสถาบันคือ เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพให้ได้รับโอกาสการเรียนการสอนแบบพิเศษ อาทิ การรับฟังบรรยายจากวิทยากรระดับโลก และการจัดให้คณะนักศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ