การศึกษาดูงาน “ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6” ที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

การศึกษาดูงาน “ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6” ที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2565

| 420 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 ไปศึกษาดูงานในประเด็น “ประวัติศาสตร์การทูตไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยคณะผู้เข้าอบรมมีโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายในประเด็นเกี่ยวกับการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ วัฒนธรรมและประเพณี เกร็ดประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยกับการดำเนินนโยบายทางการทูตและการพัฒนาประเทศ ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเพชรบุรี รวม 3 แห่ง คือ (1) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) (2) พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) และ (3) อาคารประวัติศาสตร์และบ้านมิชชันนารีรุ่นแรกในเพชรบุรี ที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ โดยมี รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ