การอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

การอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

30 ส.ค. 2564

192 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้รับความร่วมมือจาก The Japan Foundation (JF) กรุงเทพฯ จัดการอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) สำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 สิงหาคม 2564 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.30 น. รวมอบรม 9 ชั่วโมง โดยมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับการอบรม 15 ราย ประกอบด้วย นักการทูต 11 ราย ข้าราชการสาย Home - Based 2 ราย และข้าราชการสายสนับสนุน 2 ราย  

               หลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นพิเศษนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งมิติด้านภาษาและด้านวัฒนธรรม เน้นการสนทนาระดับพื้นฐานและเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กัน อาทิ การแนะนำตัว การทักทายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฝึกอ่านชื่อคนจากตัวอักษร katakana การแลกนามบัตร การโค้งคำนับ การเรียกชื่อตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง และการกล่าวขอบคุณในช่วงก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

               แม้ว่าการอบรมหลักสูตรพิเศษฯ นี้ จะเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกแต่เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจในการพูดภาษาญี่ปุ่น ซึ่งนับได้ว่าการอบรมในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

               ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ กับ JF ได้มีความร่วมมือในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ