การอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2564

30 มี.ค. 2564

48 view

               วันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2564 โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน และนางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวรายงานและชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร

               การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่ข้าราชการที่รับราชการมายาวนาน ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เข้าถึงองค์ความรู้และทางเลือกในการดำเนินชีวิตผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อนร่วมงานและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งในประเด็นหลักคือ “(Never) Retire and Restart”

               การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 เป็นการอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ การเตรียมตัวและวิธีดูแลสุขภาพกายและใจ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิต รวมทั้งความเข้าใจและเท่าทันโลกยุคดิจิทัล

               สำหรับการอบรมในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2564 จะเป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดตรังและพัทลุง เพื่อสัมผัสกับสภาพและสถานะล่าสุดของพื้นที่ในลักษณะ Action Learning โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายกับบุคคลที่มีความโดดเด่นในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและศิลปะท้องถิ่น สุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมุมมองทางเลือกเพื่องานอดิเรกและอาชีพที่สร้างสรรค์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ