การอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2565

การอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2565

| 1,336 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 7 เมษายน 2565 โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม

               การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เรียนรู้ทางเลือกในการดำเนินชีวิตผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าโดยในการอบรม ช่วงที่ 1 (31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565) เป็นการอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ การเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพกายและใจ หลักปฏิบัติและแนวทางในการปรับพฤติกรรม สร้างสภาพแวดล้อมทื่เอื้อต่อการดูแลตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว และช่วงที่ 2 (4 - 7 เมษายน 2565) เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬและอุดรธานี ในลักษณะ Action Learning โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม นักคิด ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ โดยมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในลักษณะบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวทาง SDGs และ BCG Model ทั้งยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและศิลปะท้องถิ่น สุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงฯ ได้กรุณามอบหมายให้นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ร่วมเดินทาง ทำกิจกรรมและชี้แจงเชื่อมโยงภารกิจกระทรวงกับพื้นที่ในฐานะหัวหน้าคณะครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ