การอบรมหลักสูตรภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมหลักสูตรภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ธ.ค. 2565

| 178 view

               เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

               1) หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐานเบื้องต้น 1 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 - 28 มีนาคม 2566 อบรมออนไลน์ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 21.00 น. มีผู้เข้าอบรม 25 ราย ประกอบด้วย นักการทูต 6 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ 9 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ 9 ราย และลูกจ้างรายปีโครงการ 1 ราย

               2) หลักสูตรภาษาจีนระดับกลางเพื่อการพูดและการฟัง 1 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2566 อบรมออนไลน์ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 12.30 น. มีผู้เข้าอบรม 15 ราย ประกอบด้วย นักการทูต 9 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ 2 ราย ข้าราชการสายสนับสนุนออกประจำการ 1 ราย พนักงานราชการ 2 ราย และลูกจ้างรายปีโครงการ 1 ราย

               นอกจากการจัดอบรมภาษาจีน 2 หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปีงบประมาณนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ยังมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อต่อยอดอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐานเบื้องต้น 2 (60 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2566 และหลักสูตรภาษาจีนเพื่อความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนระดับสูง 1 (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566

               สถาบันการต่างประเทศฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาจีนที่บุคลากรของกระทรวงฯ ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและต่อยอดองค์ความรู้เดิม และได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 - 4 หลักสูตร (อบรมนอกเวลาราชการ) เพื่อยกระดับการใช้ภาษาจีนของบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจเมื่อออกประจำการในประเทศที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ