การอบรมเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกงสุลในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปประจำการ ในต่างประเทศ

การอบรมเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกงสุลในต่างประเทศ สำหรับข้าราชการที่จะไปประจำการ ในต่างประเทศ

19 พ.ค. 2564

114 view

เมื่อวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการอบรมเสริมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานกงสุลในต่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อาทิ (1) ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (2) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ (3) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานการทูตเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ