การอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565

การอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 เม.ย. 2565

| 1,784 view

               เมื่อวันที่ 8 - 9 เมษายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 (ข้าราชการบรรจุใหม่สายงานการทูตและสายงานวิเทศสหการ จำนวน 51 คน) เดินทางไปอบรม/ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบไปด้วย กิจกรรมสร้างเครือข่าย การทำงานเป็นทีม และการพัฒนา EQ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม และการศึกษาดูงานในประเด็น “ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์การทูตไทย” ที่จังหวัดลพบุรี คณะข้าราชการบรรจุใหม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เหตุการณ์สำคัญด้านดาราศาสตร์ของไทยที่พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) และการเปิดโลกเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวเปอร์เซียและชาวตะวันตก รวมทั้งบทบาทของคอนสแตนตินฟอลคอน และนางมารี กีมาร์ เดอ ปีนา ที่บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โดยมี รศ.ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ