การเสวนา “Think Like A Lawyer”

การเสวนา “Think Like A Lawyer”

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2565

| 229 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย จัดการเสวนา “Think Like A Lawyer” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ในรูปแบบ hybrid โดยมีการเสวนา on-site ที่กระทรวงการต่างประเทศและ online ผ่านระบบ Webex Meetings โดยมีนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา 

               การเสวนาเริ่มด้วย นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ภาพรวมภารกิจ ความสำคัญของงานกฎหมาย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นด้านการต่างประเทศ (5S) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S-Standard รวมถึงประโยชน์จากความช่างสงสัย คิดอย่างเป็นระบบ พิจารณาข้อมูลรอบด้าน แบบนักกฎหมาย การเสวนาฯ ต่อด้วยหลักคิดและกระบวนการทำงานโดยผู้เข้าร่วมอภิปรายจากกรมสนธิสัญญา ประกอบด้วย นายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ (รองอธิบดี) นายรัชภูมิ บุญรอด (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย) นางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ (ผู้อำนวยการกองสนธิสัญญา) นางอุราสี ถิรตั้งเสถียร เจิง และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล (นักการทูตชำนาญการ - ที่ปรึกษา กองเขตแดน) โดยมีนายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย (เลขานุการกรม) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

               การเสวนาฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งในในโครงการ “สถาบันฯ แบ่งปันความรู้ (DVIFA Sharing Knowledge)”นำสิ่งที่น่าสนใจทั้ง hard skills และ soft skills มานำเสนอแก่ชาวบัวแก้ว เพื่อพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) และสร้างทัศนคติ Lifelong Learning พร้อมจะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต แก่บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศทุกสายงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ