ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้น

ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้น

7 เม.ย. 2564

27 view

               สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานล่ามเบื้องต้นให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรล่ามของกระทรวงฯ โดยเน้นการเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

               หลักสูตรดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ. ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามฯ เป็นผู้บรรยาย ซึ่งประกอบด้วย (1) การอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการล่าม จรรยาบรรณและมารยาทในการปฏิบัติงานล่าม และการฝึกปฏิบัติล่ามจากเอกสาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ กระทรวงการต่างประเทศ และ (2) การอบรมภาคปฏิบัติ ได้แก่ การจับใจความสำคัญและ การวิเคราะห์สาร เทคนิคการจดบันทึกช่วยจำ การฝึกปฏิบัติงานล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อม เป็นต้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ