คณะบุคลากรสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คณะบุคลากรสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ย. 2565

| 191 view

               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศฯ เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  เพื่อศึกษาดูงานและหารือถึงโอกาสและแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดยมี ดร. อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และนางธนรัสมิ์ ธีรธนาเกียรติ์ ผู้อำนวยการงานการตลาดหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติ ให้การต้อนรับและแนะนำ PIM ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เน้นเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงให้แก่นักศึกษา ในลักษณะ Work-based Education เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

               คณะฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและรับฟังข้อมูลการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกผสมเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการสำหรับการโรงแรม ห้องจำลองเครื่องบิน รวมถึงโรงเรียนสอนทำอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร และได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยม ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ “Active Learning”

               ในโอกาสนี้ นายสยาม โชคสว่าง รองอธิการบดีอาวุโสสายงานบริหาร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร PIM เข้าร่วมที่ร้านอาหาร Chef’s Kitchen ซึ่งมีพนักงานส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาฝึกงานภาคปฏิบัติ ภายใต้การบริหารจัดการของ PIM โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ