นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน 4 ภาคของประเทศไทย

นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน 4 ภาคของประเทศไทย

14 ธ.ค. 2563

99 view

                   นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่รวม 10 จังหวัด ใน 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29  พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 (รวม 6 วัน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพัฒนาดังกล่าว

                   โครงการจัดส่งนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศไปศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และได้ร่วมจัดทำโครงการนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้ สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดปฐมนิเทศและบรรยายให้ความรู้แก่นักการทูตแรกเข้า โดยได้รับความกรุณาจาก นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. มาให้การบรรยายด้วยตัวเอง

                   การลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักการทูตแรกเข้าได้เรียนรู้แนวทางการทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ฯ รวมทั้งศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือผลจากการพัฒนาในพื้นที่โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้การปฏิบัติงานเป็นทีม ตลอดจนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความเสียสละ อดทน และตระหนักถึงการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ลงพื้นที่
ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 ภาคของประเทศไทย ดังนี้ (1) โครงการในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (2) โครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม (3) โครงการในพื้นที่ภาคกลาง / ตะวันออก จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา (4) โครงการในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส สงขลาโดยได้ศึกษาเรียนรู้ผลจากการพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายประเด็น อาทิ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ / การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและปศุสัตว์ / วิสาหกิจชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพที่มั่นคง / การสืบสานงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น / การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน / ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อส่งออก / การบริหารจัดการน้ำ / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะในการเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในชุมชนอีกด้วย

                   ในโอกาสดังกล่าว นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กำกับดูแลงานของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมกับนักการทูตแรกเข้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 โดยได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักการทูตแรกเข้าในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเขาตันหยง (โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ) กลุ่มทำข้าวบ้านตอหลัง กลุ่มศิลปาชีพผ้าทอบ้านตอหลังตามโครงการศิลปาชีพและเป็นสินค้าประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) อำเภอสุไหงโก-ลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ