นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย

นักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย

22 ธ.ค. 2563

170 view

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง นำคณะนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ (ผู้เข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2563 ช่วงที่ 2) จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจงานในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ และมีขอบเขตงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยในช่วงเช้า นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะและบรรยายภารกิจของกระทรวงในภาพรวม และเน้นย้ำความสำคัญของภารกิจทีมประเทศไทย ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะและบรรยายสรุป ร่วมกับผู้แทนจาก 4 กรมที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของทั้ง 2 กระทรวง ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยงเข้ากับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ