นักการทูตแรกเข้าปี 2567 ลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

นักการทูตแรกเข้าปี 2567 ลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ค. 2567

| 59 view

               คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2567 ลงพื้นที่ศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา และโครงการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2567 เพื่อศึกษาพื้นที่ในบริบทที่แตกต่างกันทั้งลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ วิถีชีวิตชุมชน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม อาชีพ และความท้าทายในการพัฒนา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ใน 4 ภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ (3) ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และระยอง (4) ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (5) ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

               และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการจัดการนำเสนอผลศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว โดยเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงฯ ได้แก่ กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมทั้งร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรม

               โครงการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการศึกษางานและฝึกปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ศึกษาแนวทางการทำงานตามพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และการสืบสาน รักษา และต่อยอดโดยรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปเผยแพร่และขยายผลกับการปฏิบัติงานด้านการทูตและการต่างประเทศในอนาคต รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ