ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 14

ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 14

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 59 view

               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ครั้งที่ 14 โดยสถาบันการต่างประเทศฯ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างไทยกับสิงคโปร์

               ในโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 นางฐิติพรฯ ได้พบหารือกับนางสาว Iris Chen รองคณบดีด้านหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการทูตสิงคโปร์ ที่ห้องรับรอง กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า CSEP เป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างนักการทูตไทยกับสิงคโปร์ และเห็นควรให้สานต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างข้าราชการแรกเข้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตในอนาคต เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านการต่างประเทศรูปแบบใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้าด้านดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์

               ตั้งแต่ปี 2545 กระทรวงการต่างประเทศไทย - สิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของข้าราชการแรกเข้าภายใต้ความร่วมมือ CSEP แล้ว 15 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ