ผู้เข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าฯ ปี 2566 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าฯ ปี 2566 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2566

| 330 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรข้าราชการแรกเข้าสายสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 2566 และผู้เข้าอบรมสมทบ รวมทั้งสิ้น 30 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2566

          โอกาสนี้ นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา” ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะยังได้รับฟังการบรรยายและดูงานที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย และศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เพื่อศึกษาเรียนรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งการดำเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนภูมิภาค เพื่อสามารถนำข้อมูลและประสบการณ์ตรงที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติราชการในอนาคตต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ