ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า ปี 2565 ลงพื้นที่ศึกษาและดูงานที่จังหวัดชลบุรี และระยอง

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า ปี 2565 ลงพื้นที่ศึกษาและดูงานที่จังหวัดชลบุรี และระยอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 3,822 view

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการนำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 ทั้งสายงานการทูตและสายงานวิเทศสหการ จำนวน 45 คน ลงพื้นที่ศึกษาและดูงาน
ในลักษณะ Action Learning ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศไทย โดยมีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เศรษฐกิจท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การขับเคลื่อน BCG Model การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภารกิจของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

          ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง” ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง และเยี่ยมชมภารกิจงานของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา โดยมีนางอรทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ให้การต้อนรับและบรรยาย

          การศึกษาและดูงานครั้งนี้ ได้แบ่งคณะผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม แยกลงพื้นที่ตามประเด็นศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการนำเสนอผลการศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เศรษฐกิจท้องถิ่น
(ล้งผลไม้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟง เถียน และบริษัท โรงน้ำปลาตั้งไถ่เชียง ตราชู ตราชั่ง จำกัด)
กลุ่มที่ 2 การขับเคลื่อน BCG Model
(พื้นที่เพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone) วังจันทร์วัลเลย์ และโรงไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงขยะ โดย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน))
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรม
(อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Inspirium (Gistda) สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์วัลเลย์)
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
(ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด)

          ในช่วงการนำเสนอผลการศึกษา สถาบันการต่างประเทศฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับคณะ ได้แก่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการเศรษฐกิจไทย: บริบทงานการทูตยุคใหม่” และ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บรรยายในหัวข้อ “EEC โอกาสและอนาคตของประเทศไทย” นอกจากนี้ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ยังร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาของคณะผู้เข้าอบรม เพื่อช่วยสรุปผลการเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเพื่อการนำไปต่อยอดความรู้สำหรับการปฏิบัติงานต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ