ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรประจำการในต่างประเทศเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรประจำการในต่างประเทศเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร และฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

29 ต.ค. 2563

215 view

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการศึกษาดูงานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และการบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  โดย รศ. ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา (ระบบเลื่อนไหล) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

          การเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และการบรรยายฯ ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งด้านการต่างประเทศ การค้า และวัฒนธรรม รวมทั้งตระหนักรู้ถึงความผูกพันของ 3 สถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อสังคมและประชาชนไทยมายาวนาน รวมถึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนไทยในทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญเป็นที่รู้จักในระดับสากล และเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้แห่งแรกของไทย โดยเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ อีกทั้งมีศิลปกรรมที่งดงาม และได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

          การเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องในฐานะตัวแทนของประเทศ

          ก่อนเดินทางกลับ ผู้เข้าอบรมได้เยี่ยมชมตำหนักสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสและเข้าสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ