พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563

3 ต.ค. 2563

305 view

                   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 จำนวน 48 คน และกล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมพร้อมปิดการฝึกอบรม โดยนางสาวลดา ภู่มาศ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยมีนายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โอกาสนี้ ประธานฯ ได้มอบโล่รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลระดับดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 5 คนด้วย

                   การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 นี้ จัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมมาระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 26 คน ข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐอื่นที่มีสำนักงานในต่างประเทศในฐานะทีมประเทศไทยหรือมีภารกิจด้านการต่างประเทศ จาก 14 หน่วยงาน จำนวน 22 คน ภายใต้หัวข้อหลักในประเด็น “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใน 49 วันทำการของระยะเวลาการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดให้มีการฝึกอบรมในและนอกชั้นเรียน จัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการทางความคิดและมุมมองเชิงบริหาร กิจกรรมการศึกษา จัดทำรายงานและการเสวนาแบบบูรณาการในประเด็น “การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต: การถอดบทเรียนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของต่างประเทศ” ซึ่งเป็นกิจกรรมทดแทนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ การศึกษาวิจัยด้วยตนเอง รวมถึงการประเมินบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และสมรรถนะนักบริหารการทูต และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

                   ในโอกาสปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวถึงความสำเร็จของหลักสูตรฯ ชื่นชมการดำเนินหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 ได้สักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ