พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2565

| 122 view

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 โดยมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวม 35 คน และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะนักบริหารการทูตซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและผู้บริหารจากหน่วยงาน “ทีมไทยแลนด์” อื่น ๆ ที่มีมิติงานด้านการต่างประเทศ โดยนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม และมีผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการของหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ก่อนพิธีปิดการอบรม สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 14 สักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการด้วย

          ในโอกาสนี้ นายมาฆะ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกกล่าวถึงความประทับใจในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งในเรื่องเนื้อหา การบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งการได้พบเพื่อนข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายการทำงานที่จะช่วยให้การบูรณาการภารกิจเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยเป็นไปอย่างเข้มแข็งต่อไป

          อนึ่ง ก่อนพิธีปิดการฝึกอบรม สถาบันการต่างประเทศฯ ได้จัดการนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม หรือ Group Project ที่ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มาจากการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานในประเด็นที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการต่างประเทศที่สามารถนำไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ โดยมีที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังเพื่อให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ

          การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 14 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ 24 คน ข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ 11 คน ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์เชิงบริหารที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการต่างประเทศ และเข้าใจบริบทแวดล้อมในระดับสากล เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารและภาวะผู้นำ ทักษะด้านการทูตการต่างประเทศ และสุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ