พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

21 ก.ย. 2564

68 view

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 ปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในโอกาสนี้ ประธานได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 46 คน และการรับโล่รางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลระดับดีเด่นแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 5 คน พร้อมปิดการฝึกอบรมในรุ่นนี้

          ในช่วงพิธีการ นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวรายงานสรุปการดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 นี้ จัดขึ้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ได้การรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 17 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 46 คน ประกอบด้วย ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 23 คน ข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีสำนักงานในต่างประเทศในฐานะทีมประเทศไทยหรือมีภารกิจด้านการต่างประเทศ จาก 12 หน่วยงาน จำนวน 23 คน

          สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการได้จัดการฝึกอบรมภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์โควิด-19 ด้วยรูปแบบและวิธีการแบบผสมผสานทั้งผ่านระบบออนไลน์และที่สถาบันการต่างประเทศฯ ประกอบด้วย การจัดบรรยาย อภิปราย และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการศึกษาวิจัยพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตามประเด็นยุทธศาสตร์ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)” แบบ Action Learning ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการศึกษา จัดทำรายงาน และจัดเสวนาในหัวข้อ “การศึกษา Best Practices ของประเทศต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน BCG Model” ซึ่งเป็นกิจกรรมทดแทนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาวิจัยส่วนบุคคล (Individual Study - IS) การประเมินบุคลิกภาพ วิสัยทัศน์และสมรรถนะนักบริหารการทูต และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

          ในโอกาสปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ นางฉันทนี บูรณะไทย นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ ได้เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวถึงความประทับใจในการเข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ ความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ มิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งการได้พบเพื่อนข้าราชการจากหลากหลายหน่วยงานนั้นจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งจะส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ