พิธีปิดช่วงแรกของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566

พิธีปิดช่วงแรกของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 129 view

                เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นางสายรุ้ง ธรรมเจริญ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในพิธีปิดหลักสูตรเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปี 2566 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 16 คน จาก 9 หน่วยงานเข้าร่วม นางสายรุ้งฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งชื่นชมผู้เข้าอบรมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ และขอให้ผู้เข้าอบรมนำทักษะความรู้ที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรและประสบการณ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ต่อไป ในโอกาสนี้ นายจักรี ศรีชวนะ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในวันปิดหลักสูตร AOCC และได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม

                การอบรมช่วงแรกระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566 ที่สถาบันการต่างประเทศฯ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการและเทคนิคตลอดจนการฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนองานวิชาการ การพูดในที่สาธารณะในงานพิธีทางการ การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมระหว่างประเทศ การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและการตอบคำถามในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง และมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล ทั้งนี้ การอบรมในช่วง 2 สัปดาห์แรกช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและเสริมสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปนิวซีแลนด์เพื่ออบรมที่ Victoria University of Wellington เป็นเวลาอีก 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้น อาทิ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การพูดแบบฉับพลัน พร้อมด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ

                ผู้เข้าอบรมหลักสูตร AOCC เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่องกับวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ส่งผลให้ผู้เข้าอบรมได้เติมเต็ม ต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและผนึกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นำไปสู่ประโยชน์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ