พิธีปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565

พิธีปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 2,380 view

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้มอบหมายให้ ดร. ณรัฐ วิชญนันท์ นักการทูตชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (Oral Communication Course: OCC) ประจำปี 2565 ที่ห้องบีบี 210 โรงแรมเซนทรา บายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งประธานในพิธีได้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

          หลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความมั่นใจ ในการพูดในที่สาธารณะ สามารถนำเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ อาทิ Presentation Skills, Fundamental Skills for Meetings, Speech Writing, Speech Delivery, Being an Effective MC and Moderator เป็นต้น

          หลักสูตร OCC จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤษภาคม 2565 รวม 120 ชั่วโมง อบรมในชั้นเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา โดยจัด การเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ โดยการดำเนินการ จัดฝึกอบรมยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่ท้าทายมากขึ้นในการนำเสนอและ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผ่านการจำลองสถานการณ์การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในฐานะผู้แทนองค์กร โดยผู้เข้าอบรมร่วมการอภิปรายในประเด็นที่ได้รับมอบหมายเพื่อร่วมกันหาข้อสรุปและแนวทางความร่วมมือในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ