พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2565

พิธีปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ค. 2565

| 59 view

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ (English Programme for Home-Based Staff) ประจำปี 2565

               ในโอกาสนี้ ประธานได้แสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ จึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารหรือสืบค้นข้อมูลผ่านภาษาอังกฤษ และการใช้ทักษะความสามารถทางด้านภาษาในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาต่อซึ่งกระทรวงฯ ได้จัดสรรขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาข้าราชการสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในประเทศเป็นหลัก และเน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และหวังว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรมที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานระหว่างกันต่อไปในอนาคต

               หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการสายสนับสนุนไม่ออกประจำการ จัดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 21 กรกฎาคม 2565 ทุกวันพฤหัสบดี รวมเวลา 114 ชั่วโมง โดยอบรมในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการอบรมในชั้นเรียนและในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านภาษา นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่สถาบันการต่างประเทศฯ กำหนด จะได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมต่อยอดในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษที่ Regional Language Centre (RELC) ประเทศสิงคโปร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ